Statut

Home / Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PASTWISKO.ORG

 

 {mospagebreak title=Postanowienia ogólne}

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pastwisko.org, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Nazwą skróconą Stowarzyszenia jest: Pastwisko.org.

§2

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy społecznościom lokalnym Suwalszczyzny oraz wspierania rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego tego regionu. Siedzibą stowarzyszenia są Suwałki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach( j.t. 2001 r. Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

{mospagebreak title=Cele i środki działania} 

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

Celem Stowarzyszenia jest pomoc społecznościom lokalnym Suwalszczyzny oraz aktywny udział w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym tego regionu, a w szczególności:

1) promocja i ochrona walorów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Suwalszczyzny,

2) budzenie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Suwalszczyzny,

3) organizowanie działalności i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, promujących rozwój intelektualny i emocjonalny oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,

4) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych i dorosłych mieszkańców regionu,

5) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i dialogu.

§5

Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez następujące działania:

1) wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy i potencjału twórczego członków Stowarzyszenia,

2) opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych,

3) prowadzenie działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży,

4) popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie i rozwoju osobistego,

5) zakładanie i finansowanie działalności placówek kulturalnych, domów i ośrodków kultury, świetlic, punktów pomocy, ośrodków doradztwa i klubów integracji społecznej,

6) udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju regionalnego w zakresie obejmującym cele statutowe Stowarzyszenia,

7) organizowanie wystaw i prowadzenie działalności wydawniczej,

8) organizowanie szkoleń i konferencji, warsztatów, "zielonych szkół" i zjazdów, wystaw i targów,

9) organizowanie innych imprez: integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

10) prowadzenie działalności doradczej,

11) opracowywanie badań o charakterze naukowym, analiza wyników oraz ich prezentowanie w postaci wykładów, raportów,

12) udzielanie organizacyjnego i finansowego wsparcia działań inicjowanych przez społeczności lokalne i współpracujące ze Stowarzyszeniem organizacje,

13) współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami prawnymi w zakresie realizowanych celów Stowarzyszenia,

14) pobudzanie dyskusji społecznej za pośrednictwem mediów, zwłaszcza Internetu,

15) podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Stowarzyszenie działań przez uczestników tych działań.

{mospagebreak title=Członkowie – prawa i obowiązki}

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która równocześnie:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) jest pełnoletnia,

3) akceptuje statut Stowarzyszenia,

4) wyraża wolę podjęcia lub wsparcia konkretnych działań na rzecz rozwoju Suwalszczyzny,

5) przedstawi pozytywną opinię czterech członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§7

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

§8

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§9

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, c)z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§10

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od przyjęcia uchwały.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

{mospagebreak title=Władze Stowarzyszenia}

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością wszystkich głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§12

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie budżetu,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§13

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja uchwal Walnego Zebrania Członków,

2) podejmowania uchwal dotyczących przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

4) sporządzanie planów pracy i budżetu,

5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

§14

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§15

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

{mospagebreak title=Majątek i fundusze}

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

§16

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

1) dotacje budżetowe i samorządowe,

2) dotacje osób fizycznych i prawnych,

3) wpływy ze składek członkowskich,

4) darowizny, zapisy, składki,

5) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,

6) wpływy z działalności gospodarczej,

7) przychody z majątku ruchomego i nieruchomego,

8) odsetki bankowe,

9) inne wpływy i przychody określone przepisami.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej oraz w inny sposób w całości przeznaczane są na realizowanie zadań statutowych Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zebrania Członków wyrażonej uchwałą.

6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania pozostałego majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

7. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

{mospagebreak title=Postanowienia końcowe}

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i inne bezwzględnie obowiązujące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *